In deze nieuwsbrief:

Voorwoord

SBIR geeft bedrijven de ruimte

Derde innovatiedag Water, Transport en Mobiliteit

Via internet meedenken over Launching Customer

Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid ligt op schema

Online Monitor NOI

Project Smart Living

Agenda

Redactie

 
1

Voorwoord

Geen congres gaat voorbij of de economische crisis is breeduit aan de orde. Nederland ontmoet elkaar in een waaier van kleine en grote bijeenkomsten. Europa ook trouwens. Soms lijken we onszelf uit de crisis te congresseren. En deels is dat ook zo. Ideeën worden gewisseld, standpunten gemarkeerd, boodschappen uitgedragen, zaken gedaan. Dat is niet anders met het thema innoveren in de maatschappelijke sectoren. De truc is natuurlijk om díe bijeenkomsten uit te kiezen die ertoe doen of die je buitengewoon inspireren.

Jeroen Bartelse en Pieter Waasdorp - Interdepartementale directie Kennis en Innovatie
Jeroen Bartelse
Directeur Interdepartementale directie Kennis en Innovatie

Laatst sprak ik iemand die zichzelf één keer per jaar deelname aan een bijeenkomst gunt op een terrein dat ver van hem afstaat en waar hij weinig mensen kent. Hoewel het tijdverspilling op het eerste gezicht lijkt, zoekt hij daar de frisse blik, de onverwachte invalshoek en andere manieren van werken. Eigenlijk is dat waar het bij Nederland Ondernemend Innovatieland ook om draait. Ontmoetingen tussen verschillende maatschappelijke werelden -gezondheid, veiligheid, mobiliteit, onderwijs, economie, milieu, agro, energie - zodat we ideeën uit de ene sector kunnen gebruiken voor de andere, om parallellen te leggen en lessen te trekken. Maar hoe vind je die ontmoetingen?

Wij helpen een handje. In deze en volgende nieuwsbrieven vindt u een selectie van bijeenkomsten uit verschillende maatschappelijke sectoren waarin innovatie, nieuwe verbindingen en combinaties centraal staan. Zij zullen een relatie hebben met het doel van project Nederland Ondernemend Innovatieland: organisaties, bedrijven en kennisinstellingen in staat stellen om de maatschappelijke problemen het hoofd te bieden én om concurrerend te blijven werken. Dat is ook de rode draad die door de andere bijdragen uit deze nieuwsbrief loopt. Maar soms zullen zij die relatie niet hebben, want innovatie zit ‘m in die nieuwe combinatie.

keer terug ^^^

 

2

SBIR geeft bedrijven de ruimte

SBIR, het Nederlandse aanbestedingsprogramma, is geïnspireerd op het Amerikaanse Small Business Innovation Reseach program. Het is een uitgekiend instrument waarbij de overheid tegen laag risico R&D-opdrachten aan het bedrijfsleven verstrekt voor de ontwikkeling van concrete oplossingen voor geselecteerde maatschappelijke vraagstukken. In competitie worden alleen de beste ideeën uitgewerkt. Het bedrijfsleven krijgt de ruimte om met oplossingen te komen voor de overheid.

SBIR, het Nederlandse aanbestedingsprogramma
Minister Van der Hoeven reikt oorkonde uit aan één van de acht winnaars van een SBIR haalbaarheidsopdracht voor duurzame warmte en koude (april 2009).
Fotograaf: Robert Goddyn

Voorbeelden van geslaagde SBIR-projecten zijn:

  • Bouwmateriaal gemaakt van natuurlijke vezels.
  • Een natuurvriendelijke maaimachine voor onderhoud van kwetsbare bodems in natuurgebieden.
  • Chiptechnologie en satellietbeelden voor monitoring van dijken.
  • Modulaire duwboten voor kleine vaarwegen.

André Roos is werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en sinds begin februari projectleider SBIR in Nederland. We vragen hem wat hij van het SBIR-instrument vindt.

“Wat een leuk instrument! Het verbaast me dat dit niet breder bekend is, zowel bij EZ als bij andere departementen en overheden. Het is een eenvoudig en doeltreffend instrument dat de opdrachtgevende overheid veel ruimte laat voor het formuleren van de vraag en aan bedrijven voor het bedenken en uitontwikkelen van oplossingen. SBIR biedt de overheid de mogelijkheid om beleidsvragen te laten beantwoorden door innovatieve bedrijven die mogen doen waar ze het beste in zijn, namelijk snel en effectief met goede oplossingen komen.

“SBIR kan ervoor zorgen dat innovaties meedingen in inkooptrajecten van de overheid. In het inkoopproces kan de overheid vervolgens kiezen voor het beste product voor de beste prijs. Dit zit heel dicht bij het Launching Customership: de overheid als eerste gebruiker. Beleidsambtenaren en overheidsinkopers moeten dan wel goed met elkaar overleggen. Daar is volgens mij nog niet zo heel veel ervaring mee.”

Carla Dekker, werkzaam bij SenterNovem, is als coördinator en uitvoerder betrokken bij het SBIR-instrument sinds de start in 2004.

”Staatsbosbeheer heeft de natuurvriendelijke maaier ingezet in een kwetsbaar natuurgebied. Dit soort activiteiten – de overheid als eerste gebruiker - helpt innovaties enorm om op de markt te komen en potentiële klanten te overtuigen. Deze contacten leggen de bedrijven zelf, maar onze opdrachtgevers en SenterNovem kunnen daarbij helpen. En onderschat niet de kracht van publiciteit die een SBIR-opdracht meebrengt. Een ondernemer voegt bij zijn offertes altijd het persbericht over zijn SBIR-project met foto van de minister. Een SBIR opdracht is toch een aanbeveling.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Dekker of André Roos

keer terug ^^^

 

2

Derde innovatiedag Water, Transport en Mobiliteit

Op 4 en 5 november 2009 vindt de Derde Innovatiedag Water, Transport en Mobiliteit plaats. Deze dag wordt georganiseerd in opdracht van de Club van Maarssen. Dit is een samenwerkingsverband tussen het innovatief bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en is opgericht in 2005 toen de eerste Innovatiedag - beter bekend als de Dag van Maarssen - werd georganiseerd.

De Innovatiedag is het podium waarop bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden gezamenlijk innovaties demonstreren én nieuwe projecten starten. Ook wordt er gekeken welke toekomstperspectieven wenken op het gebied van water, bouw, logistiek, luchtvaart en vervoer&verkeer. Tevens komen verbindende thema’s zoals energie, klimaat en ICT aan bod.

Jongeren vormen een belangrijke doelgroep op de Innovatiedag. Zij zijn immers de innovatoren van de toekomst.

De organisatie van de dag is in volle gang. De locatiekeuze wordt deze maand bepaald. Het creatieve concept en een eerste programmaopzet worden begin juni verwacht. Voor meer informatie kunt u kijken op www.clubvanmaarssen.org.

Paul Saager, projectleider V&W

keer terug ^^^

 

4

Via internet meedenken over Launching Customer

Van 20 maart 2009 tot en met 6 april 2009 heeft er op de Linkedin-groep Innovatie 2.0 een discussie gewoed over het meetbaar maken van innovatiegericht inkopen bij de overheid (Launching Customer). Deze discussie was door de vele reacties vanuit diverse partijen een succes.

De discussie over Launching Customer was één van de pilots van interactief beleid maken via internet. Het plan hiervoor ontstond tijdens de Innovation Lecture in november 2008. Hierbij gaf de minister van Economische Zaken aan dat ze bij het maken van innovatiebeleid wil experimenteren met crowdsourcing. Dit betekent dat bij het maken van beleid via internet aan de 'klanten' van Economische Zaken wordt gevraagd wat zij nodig hebben om goed te kunnen ondernemen.
De vraag die aan de Linked-in groep werd gesteld was: Hoe kan de overheid innovatiegericht inkopen meetbaar maken? Er werden ongeveer honderd reacties geplaatst door ruim twintig mensen afkomstig uit bedrijfsleven, advieswereld, universiteit en overheid. Alhoewel er geen pasklare oplossing uit de discussie kwam, hebben de bijdragen wel geleid tot een beter inzicht in de problematiek rond innovatiegericht inkopen, aanbesteden in het algemeen en het meetbaar maken hiervan in het bijzonder. Ook zijn er veel aanbevelingen gedaan.

Kijk voor een uitgebreide samenvatting en meer informatie op de website van EZ:

De uitkomsten van de discussie gebruiken we voor (toekomstig) beleid en bespreken we op korte termijn met minister Van der Hoeven. Op dit moment wordt een expertisenetwerk Launching Customer ingericht dat dit materiaal ook zal gebruiken voor het opzetten van zijn kennisbank.
Meer informatie hierover op de website van Pianoo, het expertisecentrum aanbesteden.

keer terug ^^^

 

2

Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid ligt op schema

De Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid ligt op schema. De projecten lopen voorspoedig en de roadmaps worden binnenkort op internet gepubliceerd. Op 24 juni 2009 wordt het Innovatiecongres Veiligheid gehouden. Daar worden de roadmaps gepresenteerd.

Het maatschappelijke thema Veiligheid richt zich op het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door:

  • het reduceren van dreigingen, zoals aantasting van de internationale vrede en veiligheid, massavernietigingswapens, terrorisme, (georganiseerde) criminaliteit, sociaal economische dreiging en natuurlijke dreiging;
  • het beschermen en verstevigen van voor de samenleving vitale belangen zoals territoriale, individuele, economische en ecologische veiligheid en sociale en politieke stabiliteit.

De departementen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken en Justitie hebben de Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid uitgewerkt in drie programmalijnen.

Programmalijn 1: opereren in ketens en netwerken
Doel is dat de juiste personen op het juiste moment over de juiste informatie beschikken.

Programmalijn 2: simulatie, training en opleiding
Doelstelling is versterking van de kwaliteit van hulpverleningspersoneel door goede selectie bij in- en doorstroom en een goede opleiding en training, bijvoorbeeld door virtuele oefeningen.

Programmalijn 3: fysieke bescherming
Doel is het verbeteren van de fysieke bescherming, gezondheid en veiligheid van brandweerlieden, politieagenten en andere hulpverleners.

Bij het opzetten van de agenda is ervoor gekozen om te werken met een tweesporenbeleid. Vanaf vorig jaar is voor de korte termijn gestart met een drietal projecten (Edison TD, I-Bridge 2.0 en FBUH). Voor de middellange termijn is gestart met een drietal roadmaps. Uit deze roadmaps worden de criteria gehaald voor nieuwe projecten.

Huidige stand van zaken
De verschillende projecten lopen voorspoedig. Met het project Edison TD is het mogelijk mobiel identiteitsbewijzen te controleren op echtheid. Dit project wordt binnen programmalijn 1 uitgewerkt. Ook het project I-Bridge 2.0 valt binnen deze programmalijn. Met I-Bridge is het mogelijk om informatie tussen de verschillende veiligheidspartners te delen. Dit systeem wordt later dit jaar tijdens een grootschalige oefening getest. Het project FBUH, wat staat voor Fysieke Bescherming Uitrusting Hulpverlener, valt binnen programmalijn 3.

De roadmaps worden opgesteld in overleg met experts van de verschillende veiligheidsorganisaties. Met uitzondering van de roadmap voor programmalijn 2: simulatie, training en opleiding, zijn deze roadmaps gereed. Later deze maand worden ze op internet gepubliceerd. In de roadmaps staat duidelijk aangegeven welke ontwikkelingen met de subsidieregeling worden gestimuleerd.

Op 24 juni 2009 wordt het Innovatiecongres Veiligheid gehouden
(zie www.innovatiecongresveiligheid.nl). Daar worden de roadmaps en hopelijk de subsidieregeling gepresenteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel van der Duin:

keer terug ^^^

 

2

Online Monitor NOI

Online Monitor NOI

Gematigd positieve innovatieresultaten voor Nederland

Nederland presteert gematigd positief op het terrein van kennis en innovatie. Indicatoren voor de ontwikkeling van talenten en innovatief ondernemerschap vertonen bijna allemaal verbetering. Ook steeg Nederland in de Global competitiveness index van de tiende naar de achtste plaats. Dat blijkt uit de resultaten die de zogenoemde monitor NOI laat zien.

Sinds 19 maart is deze Monitor op de website van Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) beschikbaar. Op deze pagina is door te klikken naar infographics die de meest recente ontwikkelingen weergeven van de achttien innovatie-indicatoren die in de Langetermijnstrategie NOI zijn opgenomen.

De plaatjes zijn ingedeeld over vier categorieën: talenten, publiek en privaat onderzoek, innovatief ondernemerschap en de global competitiveness index. Van de meeste indicatoren worden niet alleen de absolute waarden in beeld gebracht, maar ook de relatieve prestatie van Nederland en de streefwaarden van het kabinet voor 2011, zoals die in juni 2008 werden gepubliceerd in de Langetermijnstrategie.

De ontwikkeling die de Monitor laat zien is gematigd positief (indicatoren niet meegerekend waarvoor nog niet meer dan een jaar data beschikbaar is). Minder goed scoren de publieke R&D-uitgaven. Zij vertonen een dalende lijn en de private R&D-uitgaven compenseren dat niet, want die blijven nagenoeg gelijk.

Komend jaar komen weer nieuwe cijfers beschikbaar en de infographics zullen dan actueel gemaakt worden. Interessant is om te zien hoe het beeld zich verder ontwikkelt. Via de nieuwe webpagina Monitor NOI is dat nu voor iedereen te volgen.

keer terug ^^^

 

4

Project Smart Living

Smart Living past goed in de strategie van Nederland Ondernemend Innovatieland om innovaties meer op het kruispunt van sectoren op te pakken. De uitdaging voor de komende tijd is innovaties tussen die sectoren te verbinden. Immers in de huidige (netwerk)samenleving hangen uitdagingen op het gebied van energie, water, gezondheid, veiligheid, onderwijs en milieu steeds meer met elkaar samen.

Het project Smart Living zal zich richten op diverse toepassingen die voor de eindgebruikers geïntegreerd zijn in en rond het huis. In de thuisomgeving komen steeds meer technologieën samen.

Indien deze video niet correct wordt weergegeven kijk dan rechtstreeks (klik)

Integrale visie
De huidige wijze van werken en bouwen in Nederland is versnipperd. Energie, ventilatie, zorg, water, onderwijs, beveiliging en ICT–diensten worden nog vaak gezien als op zichzelf staande uitdagingen waarvoor binnen de constructie van het huis en de directe omgeving een oplossing moet worden gezocht. Smart Living pakt dit aan en ontwikkelt toepassingen vanuit een integrale visie. Niet alleen de eindgebruikers hebben een belang, maar ook bedrijven, diverse ministeries, kennisinstellingen en lokale overheden. Een cruciale succesfactor daarbij is na te gaan welke stakeholders willen meedoen om voldoende barrières te slechten zodat opschaling opportuun wordt.
Tijdens de werkconferentie van Nederland Ondernemend Innovatieland op 19 maart jl. is de animatie ‘Smart Living dankzij transsectorale innovatie’ vertoond. Op verzoek hebben wij de film ook online geplaatst op de website www.nederlandondernemendinnovatieland.nl

keer terug ^^^

 

4

Agenda

4 juni 2009 Conferentie Innovatiekracht Onderwijs. Samen met scholen wordt verkend waar de kansen liggen om met innovatie in het onderwijs de uitdagingen waar scholen voor staan aan te pakken. Vertrekpunt van deze conferentie is de binnenkort te verschijnen Maatschappelijke Innovatie Agenda Onderwijs
24 juni 2009 Event Zorginnovatieplatform
24 juni 2009 Innovatiecongres Veiligheid

keer terug ^^^

 

Redactie NOI Nieuwsbrief

Contact: redactie@noi-nieuws.nl
Tel. 070 - 373 54 16

Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, klik hier.

keer terug ^^^